تبلیغات
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی - آفند و پدافند Attack and Defence
معرفی جنگ افزارهای موجود در ایران و آموزش نظامی

آفند و پدافند Attack and Defence

سه شنبه 6 اسفند 1387

تعریف آفند :

1 – حالت یک نیروی تک کننده (حمله کننده ).

2 – حمله بردن به دشمن برای تصرف منطقه و یا انهدام نیرو .

3 – کشیدن رزم به میدان دشمن یا نزدیک شدن به دشمن برای منهدم کردن امکانات و نفرات دشمن یا از بین بردن میل جنگجویی دشمن را آفند گویند.

تعریف پدافند :

1 – هر گونه عملی که با استفاده از وسایل و امکانات موجود به منظور جلوگیری و مقاومت در مقابل پیشروی دشمن و انهدام نیروهای تک ور دشمن انجام می شود را پدافند گویند .

2 – هر گونه عملیاتی که در آن درجه ای از پایداری دیده شود را پدافند گویند .

وظایف نیروهای آفندی قبل از عملیات :

1 – نماز خواندن و آرزوی پیروزی از خدای متعال.

2 – فرماندهان خود را بشناسند و با صدای آنها آشنایی کامل داشته باشند.

3 – مسائلی را که نسبت به منطقه عملیاتی گفته میشود را کاملاً بخاطر بسپارند.

4 – از خوردن غذای زیاد خودداری کنند.

5 – خود را تخلیه کنند (قضای حاجت ).

6 – لباس زیاد نپوشند.

7 – از بردن مدارک خودداری کنند (فقط پلاک و کارت شناسایی همراه داشته باشند ).

8 – روی لباس خود گروه خونی خود را بنویسد.

9 – هیچگاه پلاک را از گردن خود بیرون نیاورند.

10 – اسلحه خود را تمیز کنند و خشابها را بازدید کنند.

11 – با نارنجک بازی نکنند.

12 – کلاه آهنی و وسایل براق را استتار کنند.

وظایف نیروهای آفندی در حین حرکت :

1 – در هنگام حرکت ذکر خدا را فراموش نکنند.

2 – فاصله ای را که برای شما تعیین کرده اند را رعایت کنید.

3 – در زمان حرکت به اطرافتان نگاه کنید.

4 – در یک ستون و پشت سر هم حرکت کنید.

5 – اگر حتماً توقفی ایجاد شد ، زمینگیر شده و حرکت نکنید و متفرق نشوید.

6 – مطالبی که در جلو ستون به شما گفته میشود بطور واضح به نفر پشت سر خود بگوئید.

7 – در منطقه ای که ماسه ای است اگر حرکت کرده و دشمن اجرای آتش کرد ،فوراً زمینگیر شده و چشمان خود را ببندید.

8 – فقط باشنیدن رمز ، عملیات را شروع کنید.

9 – در هنگام حرکت حتی الامکان کم آب بنوشید.

10 – اگر دشمن منوّر زد و شما زمینگیر شدید یک چشم را باز و دیگری را ببندید.

11 – از روشن کردن کبریت و کشیدن سیگار خودداری کنید.

12 – در حال حرکت جلوی پای خود را نگاه کنید.

13 – به اشیاء اطراف خود دست نزنید.

یگانهای خط شکنی :

1 – نیروی پیاده

2 – زرهی

3 – مکانیزه ( تکمیلتر از زرهی است )

4 – سلاحهای شیمیایی

5 – آتشهای پشتیبانی ( توپخانه ، هواپیما ، ادوات )

شرایط خط شکنی :

1 – امکان اجرای مانور روی دشمن باشد.

2 – حتی المقدور در جلوی دشمن موانع مستحکم نباشد .

3 – عوارض طبیعی غیر قابل عبور در جلوی دشمن نباشد .

4 – اگر شکافی بین خط دشمن است ،از آن ،جهت  شکستن خط ،بکار برید .

5 – سعی شود اگر نقطه نفوذی در خط دشمن نبود از محلی که آتش دشمن ضعیف است استفاده شود .

انواع مانور یا خط شکنی :

1 – خط شکنی جبهه ای : هنگامی اجرا میشود که خط دشمن وسیع و نقاط ضعف داشته باشد و نیروهای رزمی ما قوی باشند .

2 – خط شکنی رخنه ای : این مانور برای تقسیم نیرو و انهدام دشمن و نفوذ به عمق دشمن و گرفتن عوارض حساس استفاده میشود .

3 – خط شکنی قائم : این مانور بصورت هلی برن یا پیاده کردن چترباز پشت سر دشمن استفاده میشود و نیروهای خودی در پشت سر دشمن شروع به پاکسازی می کنند .

4 – خط شکنی دورانی : یک مانور احاطه ای است که از یک طرف نیروهای اصلی دشمن عبور کرده و از عقب ،مواضع دشمن را تصرف کنند .

5 – خط شکنی احاطه ای : از این نوع مانور زمانی استفاده میشود که دشمن خط قوی داشته باشد و در جناحین دارای نقاط ضعف باشد .

پاکسازی

تعریف پاکسازی : از میان برداشتن عناصر باقیمانده از دشمن در یک منطقه واگذار شده به یگان خودی را پاکسازی گویند .

انواع پاکسازی

1 – پاکسازی در خط

2 – پاکسازی در عمق ( جبهه ای ، جناحی ف دورانی )

ملاحظات عمومی در پاکسازی :

1 – هیچ یک از نیروها نباید داخل سنگرها شوند .

2 – از نزدیک شدن به تانکها و خودروها یی که در حال سوختن هستند خودداری شود .

3 – اگر به انبار مهمات رسیدید در مورد انهدام یا نگهداری آن از فرمانده رده بالا کسب تکلیف کنید .

4 – از خوراکیهایی که اطراف سنگرها وجود دارد استفاده نکنید .

5 – هر گونه سیم تلفن یا برق که سر راه دیدید ،در صورتیکه بدانید تله نیست قطع نکنید .

6 – درون سنگرهای سالم دشمن نارنجک پرتاب کنید .

7 – در برخورد با تانکها و خودروهای سالم دشمن زیر و داخل آنرا کاملاً بازرسی کنید .

هدف از پاکسازی :

1 – انهدام یا اسیر نمودن عناصر باقیمانده از دشمن در منطقه .

2 – جلوگیری از غافلگیر شدن نیروهای خودی .

3 – ایجاد تأمین در منطقه تصرف شده ، بخصوص جاده های تدارکاتی .

الحاق

تعریف الحاق : بهم پیوستن دو یگان از دو محور مجزا جهت تصرف هدف از پیش طرح ریزی شده را الحاق گویند .

اهمیت الحاق : ضرورت بدست آوردن موفقیت کامل در یک عملیات و حفظ و تثبیت هدف بدست آمده ایجاب می کند که تلاشهای طرح ریزی شده از سمتهای مختلف در نقاط خاصی متصل شوند .

مشخصات نقطه الحاق :

1 – نقاط الحاق عموماً سر پیچهای رودخانه ، نهر،کانال ، خاکریز ، تقاطع جاده ، سرپلها ، تپه ها ، شیارها ، شکاف میان دو تپه ، مقر متروکه دشمن و ساختمانهای مخروبه می باشد .

2 – نقطه الحاق باید روی نقشه ، عکس هوایی ، کروکی و جعبه شنی توجیه شود .

3 – دارای عوارض مشابه در منطقه اطراف نباشد .

4 – قابل تصرف برای نیروهای الحاق کننده باشد .

5 – هر نقطه الحاقی باید یدک داشته باشد .

اقداماتی که موقع رسیدن به نقطه الحاق باید رعایت شود :

1 – نیروهایی که به سمت نقطه الحاق می آیند باید با فرستادن چند نفر ، نقطه الحاق را مشخص کنند .

2 – اولین نیرویی که به نقطه الحاق میرسد باید آنجا را با دقت شناسایی کند .

3 – در نقطه الحاق باید با انتخاب آرایش مناسب مستقر شوند .

4 – استتار را کاملاً رعایت کرده و در انتظار نیروهای الحاق کننده باشند .

5 – با نیروهای دشمن در حال حرکت ، درگیر نشوند مگر با فرمان رده مافوق .

پدافند

تعریف پدافند :

1 – هر گونه عملی که با استفاده از وسایل و امکانات موجود به منظور جلوگیری و مقاومت در مقابل پیشروی دشمن و انهدام نیروهای تک ور دشمن انجام می شود را پدافند گویند .

2 – هر گونه عملیاتی که در آن درجه ای از پایداری دیده شود را پدافند گویند .

منظور از پدافند :

1 – بدست آوردن شرایط مناسب تر جهت عملیات آفندی .

2 – صرفه جویی قوا در یک منطقه بمنظور بکاربردن نیروهای کافی در جای دیگر .

3 – انهدام یا به دام انداختن نیروهای دشمن .

4 – کم کردن مقدورات و امکانات عملیات آفندی دشمن .

5 – جلوگیری از ورود دشمن به یک منطقه حیاتی .

6 – انهدام منابع حیاتی دشمن .

7 – منحرف کردن توجه دشمن .

رده های پدافند :

1 – رده تأمین

2 – رده خط مقدم

3 – رده احتیاط

انواع پدافند :

الف – از نظر عملیات ( منطقه ای ، متحرک )

ب – از نظر زمین ( ساحل رودخانه ای ، سدّ جاده ای ، نقطه اتکاء )

ج – از نظر زمان ( بافرصت ، تعجیلی )

1 – پدافند از نظر عملیات منطقه ای : در این نوع پدافند تلاش بمنظور نگهداری و حفظ زمین و نابود کردن دشمن ،جلو منطقه بکار برده می شود .

2 – پدافند از نظر عملیات متحرک : در پدافند متحرک تلاش بمنظور نابودی و انهدام دشمن بکار برده می شود و نیروهای دشمن را به داخل منطقه خودی کشیده و نابود می سازیم .

3 – پدافند از نظر ساحل رودخانه ای نزدیک : در این نوع پدافند حداکثر استفاده از رودخانه بعنوان مانع می شود و یگان پدافند کننده حداکثر نیروهای خود را کنار رودخانه مستقر می کند.

4 - پدافند از نظر ساحل رودخانه ای دور :  این نوع پدافند متکی به عملیات آفندی بوده و موقتاً اجازه می دهد که دشمن از رودخانه عبور کرده و به داخل بیاید و سپس با اجرای تک و بستن عقبه آن ، آنرا در منطقه پدافند از بین می بریم .

5 – پدافند سدّ جاده ای : این نوع پدافند جلو حرکت دشمن را در جاده و یا هر راه پیشروی دیگر را گرفته و دشمن را متوقف میکند.

6 – پدافند نقطه اتکاء : در این نوع پدافند ف یگان پدافند کننده به یک یا چند نقطه مهم ، حساس بوده که با در اختیار داشتن آن امکان ورود دشمن را به منطقه سدّ مینماید .

7 – پدافند با فرصت : در این نوع پدافند زمان کافی برای طرح ریزی و استقرار ،موجود است و تماس با دشمن دور و بعید میباشد و امکان ایجاد موانع و استحکامات و همچنین برقراری سیبستمهای مخابراتی و سایر اقدامات لازم موجود است .

8 – پدافند تعجیلی : این نوع پدافند هنگامی اجرا میشود که زمان کافی برای طرح ریزی و استقرا ، موجود نباشد و در جریان تماس با دشمن باشد. (در این پدافند از شکل طبیعی زمین استفاده می گردد ).

مستقر کردن سلاح در خط پدافند :

1 – سلاحها در طول خط پدافندی باید به نحوی مستقر شوند تا مهمترین راههای نفوذی پیاده و زرهی دشمن را بپوشاند.

2 – مسیری را که نیروهای زرهی دشمن میتوانند حرکت کنند با سلاحهای ضد زره پوشیده شوند .

3 – شیارها و گذرگاههایی که محل عبور نیروهای پیاده دشمن است باید با تیربار پوشیده شود .

4 – مواضع نفرات تک تیرانداز  در بین مواضع تیربار و آر پی جی قرار گیرد تا بتوانند تأمین هر یک از این سلاحها را برقرار نمایند .

خصوصیات خط پدافندی :

1 – دارای موانع باشند.

2 – دارای مواضع سلاح باشند.

3 – سنگرهای مستحکم داشته باشند .

4 – راههای وصولی به خط داشته باشند .

5 – دارای راههای تدارکاتی باشند .

6 – دارای سیستمهای مخابراتی باشند.

7 – شناسایی منطقه و ضعف دشمن و مواضع سلاح دشمن را کشف نماید.

سنگرهایی که در خط پدافندی ساخته می شود :

1 – فرماندهی

2 – دیده بانی

3 – تأمین

4 – مهمات

5 – سنگر تیربار

6 – سنگر تجمع

7 – سنگر انفرادی

8 – دستشویی

وظایفی که یک یگان پدافند کننده در خط پدافندی باید انجام دهد :

1 – مشخص کردن حدّ خط

2 – برقراری تأمین

3 – تعیین مواضع جنگ افزارها

4 – برقراری شبکه های مخابراتی

5 – آماده کردن مواضع افراد

6 – تقسیم مهمات

7 – آماده کردن مواضع فرعی یا یدک

8 – رعایت پراکندگی و مستقر نمودن افراد در محل مناسب

ملاحظات اساسی در پدافند :

1 – استفاده صحیح از زمین

2 – استتار ، اختفا ، پوشش

3 – استفاده از موانع طبیعی

4 – عارضه های حساس

5 – داشتن معابر وصولی

نکاتی که در خط پدافندی باید رعایت کنیم :

1 – سریعاً اقدام به ایجاد و یا ترمیم سنگرها بنمائیم.

2 – در هر سنگری بیش از 3 الی 4 نفر مستقر نشویم.

3 – هیچگاه آشغال را پشت خاکریز نریزیم .

4 – به هنگام آمدن خودروهای تدارکاتی دور آن جمع نشویم .

5 – هیچگاه از سنگرهای بجا مانده از دشمن استفاده نکنیم (مگر در مواقع حصول اطمینان ).

6 – راههای وصولی به دشمن را با موانع بپوشانیم.


Nintendo giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 06:57 ب.ظ
من بسیاری از مقالات در مورد دوستداران وبلاگ نویس را خوانده ام، اما این پست واقعا یک نوشته خوب است، آن را نگه دارید.
Can Pilates make you look taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:34 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice within this article!
It's the little changes that make the biggest changes. Many thanks for sharing!
Anya
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:00 ق.ظ
I am regular visitor, how are you everybody?
This article posted at this website is really pleasant.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها